Ceník

UBYTOVÁNÍ

Jednolůžkový pokoj             úhrada činí denně 160,- Kč

 

Měsíční úhrada = denní úhrada x počet kalendářních dnů příslušného měsíce.

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

úhrada činí 10,- Kč za 1 úkon

Zahrnuje podporu při přípravě každé jednotlivé stravy (snídaně, oběd nebo večeře). Podpora či pomoc je poskytována v rozsahu, jaký uživatel potřebuje.

Měsíční úhrada = počet poskytnutých úkonů x 10,- Kč.

ÚKONY PÉČE – 130 Kč za 1 hodinu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  3. pomoc při použití WC.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a) pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti

b) pomoc při běžné údržbě domácích spotřebičů

c) podpora v hospodaření s penězi vč. pomoci s nákupy a běžnými       pochůzkami

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným soc. prostředím

b) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

c) Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.

d) Podpora v oblasti partnerských vztahů.

e) Podpora při získávání nácviků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

a) Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

b) Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.

c) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Měsíční úhrada = počet minut skutečně poskytnuté péče x hodinová sazba.

Úhrada je stanovena dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění výše uvedených úkonů. V případě, kdy úkon netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.