Ceník

Úhrada za ubytování

jednolůžkový pokoj                                        úhrada činí denně 160,-Kč

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy:

Celodenní strava                                                                     170,- Kč/den

Oběd                                                                                          72,- Kč/den

Podpora při přípravě stravy:

Individuální

 • Formou dohledu (občasná podpora, slovní rada) 12,- Kč/úkon
 • Formou podpory či pomoci pracovníka (průběžná instruktáž,

poradenství, přímé zapojení pracovníka)

do 15 minut času přípravy                                                    12,- Kč/úkon

do 30 minut času přípravy                                                   18,- Kč/úkon

od 30 minut času přípravy                                                   24,- Kč/úkon

Skupinová (pro 2 klienty)

 • Formou dohledu (občasná podpora, slovní rada)   6,- Kč/úkon
 • Formou podpory či pomoci pracovníka (průběžná instruktáž,

poradenství, přímo zapojení pracovníka)

do 15 minut času přípravy                                                      6,- Kč/úkon

do 30 minut času přípravy                                                     9,- Kč/úkon

od 30 minut času přípravy                                                   12,- Kč/úkon

Skupinová (pro 3 klienty)

 • Formou dohledu (občasná podpora, slovní rada)   4,- Kč/úkon
 • Formou podpory či pomoci pracovníka (průběžná instruktáž,

poradenství, přímé zapojení pracovníka)

do 15 minut času přípravy                                                     4,- Kč/úkon

do 30 minut času přípravy                                                    6,- Kč/úkon

od 30 minut času přípravy                                                    8,- Kč/úkon

V případě, že se jedná o podporu poskytnutou v rámci základní činnosti „Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností“, je cena účtována dle skutečně spotřebovaného času, tj. 130,- Kč/1 hodina. Podmínkami pro účtování dle skutečně spotřebovaného času je:

 1. Nácvik a upevňování dovedností spojených s přípravou stravy jsou sjednány v IP klienta.
 2. Před samotným úkonem je s klientem domluveno, že jde o nácvik, což je zapsáno do záznamů o průběhu služby.

ÚKONY PÉČE – 130 Kč za 1 hodinu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. pomoc při použití WC.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a) pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti

b) pomoc při běžné údržbě domácích spotřebičů

c) podpora v hospodaření s penězi vč. pomoci s nákupy a běžnými       pochůzkami

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným soc. prostředím

b) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

c) Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.

d) Podpora v oblasti partnerských vztahů.

e) Podpora při získávání nácviků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

a) Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

b) Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.

c) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Měsíční úhrada = počet minut skutečně poskytnuté péče x hodinová sazba.

Úhrada je stanovena dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění výše uvedených úkonů. V případě, kdy úkon netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.